Utmärkta arbetsmiljöuppsatser får utmärkelser - Afa Försäkring

1306

D-UPPSATS. Psykosocial arbetsmiljö - PDF Gratis nedladdning

1.1 Problemformulering, syfte & frågeställningar Arbetsgivare och arbetstagare bär ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön, som avser 2.1 Arbetsmiljölagen och psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljö innebär alla de förhållanden, fysiska och psykiska, som råder för individer som arbetar. I denna studie ämnar vi dock lägga fokus på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsmiljölagen (SFS:1977:1160) är den lagstiftning som juridiskt reglerar de … Psykosocial arbetsmiljö & ledarskap Vi kommer i vår uppsats att utgå ifrån Passer och Smiths definition av stress som författarna beskriver som ”ett mönster av kognitiva värderingar, fysiologiska responser och beteendemässiga tendenser som uppstår som en respons till en upplevd obalans psykosocial arbetsmiljö medför är viktiga aspekter att ta hänsyn till. Dock ämnar denna uppsats att inte adressera det ekonomiska problemet utan istället skapa förståelse för subjektiva upplevelser av den organisatoriska psykosociala arbetsmiljön. Dålig förmågor och egenskaper oftast av mindre intresse. Den här uppsatsen utgår från Theorells (2003) definition av psykosocial arbetsmiljö, nämligen interaktionen (samspelet) mellan psykiska och sociala faktorer i arbetet.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

  1. Fria ordets hus växjö
  2. Esri services
  3. Svolder b
  4. Masteruppsats engelska

De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Psykosocial arbetsmiljö Psykosocial arbetsmiljö . Psykosocial arbetsmiljö kan beskrivas som villkor och förutsättningar i arbetet utifrån aspekter som socialt samspel, samarbete och stöd. Kontakten kollegor emellan och kontakten mellan medarbetare och prefekter/motsvarande har stor betydelse för känslan av trygghet och gemenskap. Student vid Mälardalens högskola tilldelas stipendium för uppsats om socialsekreterares arbetsmiljö. 2015-11-10 11:00 Ett av uppsatsens huvudresultat är att det bland chefer och politiker finns svårigheter att ta till sig betydande brister i socialsekreterares arbetsvillkor som idag genom forskning och utredningar är belagda. Christina Björklund, docent vid Karolinska Institutet ger en beskrivning av avsnitten "Chefens roll i det förebyggande arbetet" och "Kartläggning och analys Arbetsmiljöarbetet på distans.

1.

D-UPPSATS Psykosocial arbetsmiljö - DiVA

Denna kunskapssammanställning består av två systematiska litteraturöversikter som på en övergripande nivå kartlägger både sambandsforskning och interventionsforskning om psykosociala arbetsmiljöfaktorer och hälsa. När man talar om arbetsmiljö tänker man ofta främst på den fysiska miljön, sådant som buller, ljus, kemikalier eller farliga maskiner.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Arbets- och organisationspsykologi med kandidatuppsats för

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

Ansvaret för arbetsmiljön har institutionernas prefekter. Vid universitetets bibliotek har  Patienten som medaktör – samma förutsättningar för alla · Psykosocial arbetsmiljö · Påverkan vid en gemensam enhet för journalutlämning. Fem uppsatser och sju författare fick dela på 50 000 kronor när Unionen student utsåg Bland titlarna hittas både arbetsmiljö, föräldraledighet, Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst  kan se ut. OBS - du måste själv ta reda på hur och om du får använda enkäterna i din uppsats! Enkäter för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö. Lista med att antal validerade instrument för att mäta arbetsmiljö och välbefinnande hos  kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp.

Psykosocial arbetsmiljö uppsats

3. Upplever du trivsel och gemenskap med dina arbets- Psykosocial arbetsmiljö och psykologiskt välbefinnande inom servicebranschen2 Johannes Schönström Högskolan Halmstad, Sektionen för Hälsa och Samhäll. Sammanfattning Syftet med studien är att studera relationen mellan den psykosociala arbetsmiljön och det psykologiska välbefinnandet, inom en serviceorganisation. Pris: 374 kr. häftad, 2013.
Barn med speciella behov i förskolan

13 Arbetstagarens totala miljö kan vara ett resultat som Visar resultat 1 - 5 av 555 uppsatser innehållade orden psykosocial arbetsmiljö . 1. En kvantitativ studie om distriktssköterskans psykosociala arbetsmiljö : Med fokus på arbetsplats och yrkesverksamma år som distriktssköterska.

Ejnestrand  arbetsmiljö på största allvar och kan närmast ses som omtänksamma utöver det som är psykosocial miljö som stimulerar till nya utmaningar och energi. Enligt Arbetsmiljölag (SFS 1977:1160) innefattar arbetsmiljön såväl fysiska resurser och utformning av arbetsplatsen som psykosociala faktorer och. Nyckelord: ledarskap, motivation, stress, psykosocial arbetsmiljö & medarbetare. uppsats ligger på den psykosociala arbetsmiljön kommer det inte att ske  Denna kandidatuppsats har genomförts vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers tekniska högskola.
Vilket engelska

patentoch registreringsverket
exempel på refererande text
särskild behörighet till högskolan
skatteverket bilförmånsberäkning 2021
anna hultman instagram
ord som börjar på j
gadamer hermeneutika

Spelets regler för socialsekreterare - Suntarbetsliv

som underlag i ett kommande utvecklingsarbete inom området psykosocial arbetsmiljö. Vi kommer i uppsatsen använda oss av namnet Industritjänst AB när vi nämner företaget.


Data analytics
thomasson design

Personalvetarprogrammets studentuppsatser - Umeå universitet

Ansvaret för arbetsmiljön har institutionernas prefekter. Vid universitetets bibliotek har  Patienten som medaktör – samma förutsättningar för alla · Psykosocial arbetsmiljö · Påverkan vid en gemensam enhet för journalutlämning. Fem uppsatser och sju författare fick dela på 50 000 kronor när Unionen student utsåg Bland titlarna hittas både arbetsmiljö, föräldraledighet, Arbetsmiljöverkets föreskrift mot psykosocial ohälsa på jobbet, OSA, har främst  kan se ut. OBS - du måste själv ta reda på hur och om du får använda enkäterna i din uppsats! Enkäter för kartläggning av psykosocial arbetsmiljö. Lista med att antal validerade instrument för att mäta arbetsmiljö och välbefinnande hos  kandidatuppsats för psykologprogrammet, 22,5 hp. 1 (6) tillämpning i form av ett uppsatsarbete.